Comunicacions

EIXOS TEMÀTICS DEL CONGRÈS

Per a aquesta edició del Congrés s’han identificat quatre eixos clau que cal que els serveis socials discuteixin davant del repte de la transformació del Sistema per a la implementació efectiva d’un model d’atenció integrada.

S’espera la proposta de comunicacions orals i pòsters d’anàlisi d’experiències i bones pràctiques, estudis i recerca, reflexions, etc., sobre atenció integrada entre els serveis socials (serveis socials bàsics, serveis socials especialitzats) i salut (atenció primària, xarxa hospitalària, serveis d’atenció intermèdia, sector sociosanitari, etc.). Addicionalment, també es valoraran treballs que incorporin altres àmbits d’intervenció.

Així mateix es convida a presentar propostes que impactin en la ciutadania, i en particular en els grups més vulnerables amb què operen els serveis socials: salut mental i addiccions, infància en risc, persones amb discapacitat, persones amb dependència, envelliment, problemes crònics de salut, determinants socials de la salut, i qualsevol grup de població que presenti situacions de complexitat que requereixen una atenció integrada.

1. Les persones en el centre de l’atenció integrada social i sanitària:
En l’escenari actual és necessari un canvi de paradigma en el paper de la ciutadania tant pel que fa a l’autoresponsabilitat sobre la pròpia salut i benestar com al seu rol actiu en qualsevol procés d’atenció. En aquest eix es valoraran propostes referents als subtemes següents:

-Atenció centrada en la persona.
-Apoderament de les persones, grups o comunitats.
-Promoció de la salut i benestar comunitaris.
-Xarxes de suport i de suport entre iguals.
-Autocura i formació de persones per a la pròpia salut i benestar.
-Autonomia i corresponsabilitat de les persones en la presa de decisions.
-Experiències d’atenció a les persones en àmbits específics.

2. Nous reptes per als professionals dels serveis socials en l’atenció integrada social i sanitària:
L’atenció de manera integrada de professionals i organitzacions de sectors, àmbits i nivells diversos suposa un repte significatiu per a totes i tots els professionals. En aquest eix es valoraran propostes referents als subtemes següents:

-Pràctiques col·laboratives entre professionals de la salut i els serveis socials.
-Noves metodologies d’intervenció, nous instruments per a l’atenció.
-Alternatives als models convencionals d’atenció: atenció no presencial i altres entorns d’intervenció.
-Ús de les tecnologies per a una millor atenció centrada en la persona.
-Rols professionals en la detecció i prevenció.
-Canvis en les competències i els rols dels professionals.
-Desenvolupament de la figura de professional de referència en relació amb professionals d’altres sistemes.
-La gestió dels conflictes ètics en la praxi professional.

3. Partenariats territorials per a la provisió de serveis socials i de salut integrats:
L’atenció integrada no només suposa comprendre i canviar el rol de les persones i la pràctica dels professionals en l’àmbit individual, sinó que també requereix canviar elements de les organitzacions de serveis socials i del conjunt d’organitzacions d’un territori. En aquest eix es valoraran propostes referents als subtemes següents:

-Partenariats territorials i treball en xarxa per a l’atenció integrada social i sanitària.
-Innovacions organitzatives en serveis socials i les altres organitzacions del territori per a la transformació del model d’atenció: reorganització d’equips, portes i circuits d’accés als serveis, rutes territorials d’atenció, guies de pràctica o protocols d’atenció compartits…
-De la institucionalització a la comunitat. Alternatives a la institucionalització.
-Atenció integrada social i sanitària en l’entorn domiciliari.
-Integració de serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats entre ells i amb serveis de salut.
-Models de governança territorial.
-Cultura i coneixement compartit.

4. Claus per a la transformació del Sistema Català de Serveis Socials per a l’atenció integrada a les persones:
Finalment, hi ha elements per poder implementar el model que no es poden resoldre des d’una perspectiva estrictament territorial, i que esdevenen palanques de canvi que cal activar des d’una perspectiva de sistema. En aquest eix es valoraran propostes referents als subtemes següents:

-Instruments de planificació compartits entre els serveis socials i salut.
-Models de compra i finançament integrats de serveis.
-Sistemes d’informació compartits.
-Lideratge i gestió del canvi.
-Eines i guies per a la implementació de models d’atenció integrada.
-Avaluació en atenció integrada.

COMUNICACIONS ORALS

Recull de comunicacions

Presentacions

BLOC 1.1. ACCIÓ COMUNITÀRIA I EXCLUSIÓ SOCIAL
EIXGRAN: Un procés comunitari per millorar l’atenció social i de salut
a l’Esquerra de l’Eixample (#200)

Les persones sense llar tenen Facebook i whatsapp! (#103)
Noves formes d’intervenció: partint de la persona i no de la pena (#129)
• Aula de formació pedagògica, psicològica i d’esport per a consumidors de drogues no legals (#161)
• Reducció de la pobresa energètica a Barcelona ciutat i els seus efectes en el benestar (#179)

BLOC 1.2. AVALUACIÓ PER A L’ATENCIÓ INTEGRADA
OIGS – L’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya: transferabilitat i suport a les experiències en atenció integrada. (#93)
Desigualtats socieconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris de la población de Catalunya: anàlisi amb dades individuals. (#94)
Identificació de bones pràctiques en gestió i atenció social i sanitària a Catalunya (#134)
• Valor humà. Atenció socioeducativa integrada al municipi de Castell-Platja d’Aro (#180)
• L’atenció integrada vista des del tercer sector: reptes, propostes i contribució (#170)

BLOC 1.3. EINES D’INTERVENCIÓ PER A L’ATENCIÓ INTEGRADA
L’experiència gironina del Protocol contra els maltractaments a les persones grans (#135)
Cap a una valoració compartida dels maltractaments a les persones grans (#147)
• Un nou model d’atenció integrada: experiència gerontològica d’una recepta social (#164)
• Conferència de cas: instrument per a l’atenció integrada a les persones (#202)
• Max in love, un projecte d’educació afectiva i sexual per a adolescents, implementat i avaluat (#124)

BLOC 1.4. ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA I LA GENT GRAN
La innovació i la importància de la inclusió dels centres residencials per la gent gran de mitja i alta dependència dins de la xarxa catalana sanitària per millorar l’ACP (#166)
• Els tres elements del programa “Tu decideixes com vols envellir” (#104)
• Com a casa: procés de canvi cap al model de residència gerontològica centrat en les persones. (#107)
Cuidamos contigo, Almoradí y Rojales: innovar tejiendo redes desde el MAICP. (#184)
• El model Can Font d’atenció a la persona: PAI i reunió d’equip (#172)

BLOC 1.5. NOUS MODELS DE PROVISIÓ I RETORN DE LA INVERSIÓ
Anàlisi del retorn social de la inversió del servei d’ajut a domicili:
un projecte col·laboratiu (#108)

Les fundacions tutelars com a agent de transformació dels serveis a les persones amb discapacitat (#113)
• El nou model d’atenció del servei municipal de teleassistència (#146)
• Trenquem mites: La pèrdua de capacitats és sinònim d’autonomia (#151)
Servei BAT (#90)

BLOC 2.1. ATENCIÓ INTEGRADA AL DOMICILI
Projecte d’atenció integrada social i sanitària (#95)
Els nous reptes en l’atenció integral sociosanitària a Anglaterra: La importància del valor del treball integral sociosanitari en l’àmbit hospitalari en la reducció d’estades hospitalàries (#116)
• Pla de retorn a domicili (#119)
• Engranatge: dependència i inclusió social (#153)
Presentació del Pla funcional planta comunitària virtual ABS de Cassà de la Selva (#130)

BLOC 2.2. INSTRUMENTS TÈCNICS PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL
• Projecte d’actualització, millora i validació de l’escala de valoració SOCIOFAM. (EVSF-TSO) (#98)
• Experiència de treball coordinat entre serveis socials bàsics i serveis de salut a Figueres i comarca (#123)
DS-DIBA, eina de valoració social per als serveis socials bàsics (#127)
• Adaptació i validació de l’escala d’exclusió social a Osona i el Vallès Oriental (#132)
Instruments d’identificació de necessitats socials complexes, l’adaptació a Catalunya (#189)

BLOC 2.3. ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA I LA SALUT MENTAL
Projecte “Compta amb mi”. Atenció integrada i integral de les persones de la llar residència de salut mental de Manlleu” ( #198)
Ments despertes: mira amb uns altres ulls (#137)
• Llars residències de salut mental: comparació de resultats entre dos models d’intervenció (#186)
Actua, tots per tots (#187)

BLOC 2.4. EXPERIÈNCIES TERRITORIALS D’ATENCIÓ INTEGRADA
Planificació i gestió sanitària mitjançant l’experiència de la persona hospitalitzada (#140)
L’atenció integrada a les persones amb discapacitat intel·lectual en un entorn residencial (#165)
• Programa de gestió de l’atenció complexa d’Osona (#203)
• Redisseny del procés d’atenció domiciliària integrada social i sanitària – procés col·laboratiu a la Garrotxa (#194)

BLOC 2.5. LES PERSONES CUIDADORES I EL BENESTAR
El cuidado. Elementos relacionales y afectivos constitutivos del cuidar en hombres cuidadores (#101)
Preferencias de personas cuidadas sobre el sexo de la persona cuidadora (#144)
La xarxa de grups de suport Cuidem-nos a l’Alt Empordà (#149)
• Primer les persones: cuidar com ens agradaria que ens cuidessin (#169)
• Les persones amb discapacitat intel·lectual i les enquestes de satisfacció amb el servei (#178)

BLOC 3.1. DESENVOLUPAMENT DELS PROFESSIONALS
El blog Lleiengel.cat com a xarxa de creació de coneixement en polítiques socials (#128)
El autoconocimiento como competencia profesional del trabajo social (#143)
La “gamificació” com a eina d’exploració, valoració i intervenció social (#195)

BLOC 3.2. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DE VIDA I INCLUSIÓ SOCIAL
• ¿Se puede medir la calidad de vida en personas sin hogar? L’escala Gencat de calidad de vida (#112)
• El impacto del entorno sobre la participación en actividades de personas con discapacidad física (#109)
Factors psicosocials de salut i de benestar en trajectòries d’exclusió social (#162)
• Personas sin hogar: una experiencia de participación (#167)
BLOC 3.3. SISTEMES D’INFORMACIÓ PER A L’ATENCIÓ INTEGRADA
Intersocial: interoperabilitat semàntica en l’àmbit de l’atenció social (#110)
• Compartint la història clínica i social per avançar cap a la integració social i sanitària (#118)
Proyecto Alborada: el Sistema de Información de Atención Temprana de Andalucía (#125)

BLOC 3.4. XARXES COMUNITÀRIES I ATENCIÓ INTEGRADA
• Taula de Salut Comunitària de Vic; procés de gestació i línies de treball. (#156)
• Projecte Radars. Una mirada sensible i respectuosa vers les persones grans (#148)

BLOC 3.5. INICIATIVES PER A LA TRANSFORMACIÓ DEL SISTEMA
Consens terminològic de l’atenció integrada (#111)
La gestió per processos, eina clau per a la transformació dels serveis socials bàsics (#126)
Un indicador per a un finançament de l’atenció primària més just (#175)