Comunicacions antic

El Comitè Científic del I Congrés de l'Acció Social, INCLUSIO.CAT, agraeix als acadèmics i professionals la seva participació. Les 65 comunicacions orals i els 33 pòsters acceptats seran presentats al congrés, on es compartirà el coneixement i experiències en atenció integrada social i sanitària des dels serveis socials.

EIXOS TEMÀTICS DEL CONGRÉS

Per a aquesta edició del Congrés s’han identificat quatre eixos clau que cal que els serveis socials discuteixin davant del repte de la transformació del Sistema per a la implementació efectiva d’un model d’atenció integrada.

S’espera la proposta de comunicacions orals i pòsters d’anàlisi d’experiències i bones pràctiques, estudis i recerca, reflexions, etc., sobre atenció integrada entre els serveis socials (serveis socials bàsics, serveis socials especialitzats) i salut (atenció primària, xarxa hospitalària, serveis d’atenció intermèdia, sector sociosanitari, etc.). Addicionalment, també es valoraran treballs que incorporin altres àmbits d’intervenció.

Així mateix es convida a presentar propostes que impactin en la ciutadania, i en particular en els grups més vulnerables amb què operen els serveis socials: salut mental i addiccions, infància en risc, persones amb discapacitat, persones amb dependència, envelliment, problemes crònics de salut, determinants socials de la salut, i qualsevol grup de població que presenti situacions de complexitat que requereixen una atenció integrada.

 1. Les persones en el centre de l’atenció integrada social i sanitària:

En l’escenari actual és necessari un canvi de paradigma en el paper de la ciutadania tant pel que fa a l’autoresponsabilitat sobre la pròpia salut i benestar com al seu rol actiu en qualsevol procés d’atenció. En aquest eix es valoraran propostes referents als subtemes següents:

 • Atenció centrada en la persona.
 • Apoderament de les persones, grups o comunitats.
 • Promoció de la salut i benestar comunitaris.
 • Xarxes de suport i de suport entre iguals.
 • Autocura i formació de persones per a la pròpia salut i benestar.
 • Autonomia i corresponsabilitat de les persones en la presa de decisions.
 • Experiències d’atenció a les persones en àmbits específics. 
 1. Nous reptes per als professionals dels serveis socials en l’atenció integrada social i sanitària:

L’atenció de manera integrada de professionals i organitzacions de sectors, àmbits i nivells diversos suposa un repte significatiu per a totes i tots els professionals. En aquest eix es valoraran propostes referents als subtemes següents:

 • Pràctiques col·laboratives entre professionals de la salut i els serveis socials.
 • Noves metodologies d’intervenció, nous instruments per a l’atenció.
 • Alternatives als models convencionals d’atenció: atenció no presencial i altres entorns d’intervenció.
 • Ús de les tecnologies per a una millor atenció centrada en la persona.
 • Rols professionals en la detecció i prevenció.
 • Canvis en les competències i els rols dels professionals.
 • Desenvolupament de la figura de professional de referència en relació amb professionals d’altres sistemes.
 • La gestió dels conflictes ètics en la praxi professional. 
 1. Partenariats territorials per a la provisió de serveis socials i de salut integrats:

L’atenció integrada no només suposa comprendre i canviar el rol de les persones i la pràctica dels professionals en l’àmbit individual, sinó que també requereix canviar elements de les organitzacions de serveis socials i del conjunt d’organitzacions d’un territori. En aquest eix es valoraran propostes referents als subtemes següents:

 • Partenariats territorials i treball en xarxa per a l’atenció integrada social i sanitària.
 • Innovacions organitzatives en serveis socials i les altres organitzacions del territori per a la transformació del model d’atenció: reorganització d’equips, portes i circuits d’accés als serveis, rutes territorials d’atenció, guies de pràctica o protocols d’atenció compartits…
 • De la institucionalització a la comunitat. Alternatives a la institucionalització.
 • Atenció integrada social i sanitària en l’entorn domiciliari.
 • Integració de serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats entre ells i amb serveis de salut.
 • Models de governança territorial.
 • Cultura i coneixement compartit. 
 1. Claus per a la transformació del Sistema Català de Serveis Socials per a l’atenció integrada a les persones:

Finalment, hi ha elements per poder implementar el model que no es poden resoldre des d’una perspectiva estrictament territorial, i que esdevenen palanques de canvi que cal activar des d’una perspectiva de sistema. En aquest eix es valoraran propostes referents als subtemes següents:

 • Instruments de planificació compartits entre els serveis socials i salut.
 • Models de compra i finançament integrats de serveis.
 • Sistemes d’informació compartits.
 • Lideratge i gestió del canvi.
 • Eines i guies per a la implementació de models d’atenció integrada.
 • Avaluació en atenció integrada.