Comunicacions


DATES CLAU

Presentació de resums: 20 de febrer – 31 de març 2023
Comunicació de resolucions: 27 abril de 2023
Data límit per inscripció d’autors/es al Congrés: 8 maig de 2023

 

Descarregar la guia pràctica

MODALITATS

Es pot participar del contingut del Congrés en dos modalitats:

1. Presentant un resum per exposar una Comunicació oral
2. Presentant un resum per exposar un Pòster

Les Comunicacions orals són exposicions orals que es presentaran en blocs temàtics durant les sessions paral·leles del Congrés.
Els Pòsters s’exposaran als espais comuns de L’Atlàntida de Vic, seu del Congrés.

TEMÀTIQUES

S’espera el lliurament de resums per poder presentar comunicacions orals i pòsters durant el Congrés. Hauran de ser d’anàlisi d’experiències i pràctiques contrastades, estudis, recerques i projectes avaluats sobre les temàtiques que s’exposen a continuació, i hauran de tenir en comú com a objecte la inclusió social i pràctiques transversals i multisectorials per al seu assoliment, amb rol significatiu dels serveis socials en el seu desenvolupament.

Es convida a presentar propostes que impactin en la ciutadania i en particular en els grups més vulnerables en els quals operen els serveis socials: persones en situació d’exclusió social, salut mental i addiccions, infància en risc, persones amb discapacitat, persones amb dependència, envelliment, persones amb problemes crònics de salut, i qualsevol grup de població que presenti necessitats en el seu àmbit de relacions primàries i comunitàries per al desenvolupament del seu projecte vital amb autonomia.

 

Les temàtiques per a les que s’espera presentació de resums són les següents, sense excloure’n altres llur adequació serà valorada pel comitè científic:

Tema del Congrés: Serveis socials, transversalitat i inclusió social

1. Actuacions i polítiques intersectorials i transversals per a la promoció de la inclusió social

2. Prevenció de l’exclusió social a través de la creació de vincles i d’interaccions interpersonals.

3. Experiències de participació directa de les persones que pateixen exclusió social en el disseny i implementació d’accions ver la seva inclusió.

4. Trencament del cercle de la pobresa: accions per combatre els elements que cronifiquen la vulnerabilitat.

5. Actuacions i estratègies des del serveis socials per combatre i lidiar amb la crisi de l’habitatge com a font principal d’exclusió

6. Lideratges i rols dels serveis socials en les polítiques i actuacions vers la inclusió Social

7. Prestacions econòmiques i actuacions de garantia d’ingressos des dels serveis Socials

8. Tecnologies digitals i inclusió social